Новости проекта
Подписывайтесь на нас ВКонтакте!
Как восстановить доступ к сайту?
УЧ.IT.ЕЛЬ | Образовательный веб-квест

8 класс

Дата: 14 декабря 2014 в 18:13, Обновлено 9 августа в 16:47

I. РОДЫ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Для чытання і вывучэння

Рыгор Барадулін. «Трэба дома бываць часцей» (*.epub).

Віктар Карамазаў. «Дзяльба кабанчыка» (*.epub, *.djvu).

Аляксей Дудараў «Вечар» (*.epub).

                             «Кім» (*.djvu).

II. ЛІРЫЧНЫЯ ЖАНРЫ

•    Для чытання і вывучэння

Народныя песні: «Бяроза з лістом...» (*.epub). ,

                           «Зелянеюць, зелянеюць лугі, сенажаці...» (*.epub).

Грамадзянская лірыка

•    Для чытання і вывучэння

Янка Купала. «Спадчына»(*.epub).

Максім Багдановіч. «Слуцкія ткачыхі»(*.epub).

Уладзімір Караткевіч. «Беларуская песня»(*.epub).

■   Для чытання і абмеркавання

Ш. Пецёфі. «Патрыятычная песня»(*.epub).

Філасофская лірыка

•    Для чытання і вывучэння

Максім Танк. «Шчасце»(*.epub).

Анатоль Вярцінскі. «Жыццё даецца, каб жыццё тварыцы...»

■   Для чытання і абмеркавання

С. Грахоўскі. «Чалавеку патрэбна не слава...» (*.epub);

В. Зуёнак. «Дала прырода мне ваду і цвердзь...»(*.epub);

Л. Дайнека. «За крокам крок. I дзень за днём...»(*.epub).

Інтымная лірыка

•    Для чытання і вывучэння

Максім Багдановіч. «Раманс»(*.epub)

Аркадзь Куляшоў. «Бывай»(*.epub).

■   Для чытання і абмеркавання

С. Шушкевіч. «Ты мне вясною прыснілася»(*.epub)

С. Грахоўскі. «Як я жыў без цябе?..»(*.epub).

Пейзажная лірыка

•    Для чытання і вывучэння

Якуб Колас. «О, край родны, край прыгожы!..»
                      (урывак з паэмы «Сымон-музыка» (*.epub)).

Максім Багдановіч. «Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог...» (*.epub) .

Для чытання і абмеркавання

М. Багдановіч. «Вечар на захадзе ў попеле тушыць...» (*.epub)

В. Зуёнак. «Над зямлёю шугае верасень...»(*.epub);

А. Наўроцкі. «Чатырохгранная ваза»(*.epub);

П. Верлен. «Шарая гадзіна»(*.epub);

А. Міцкевіч. «Да Нёмана» (*.epub).

Класічныя жанры лірыкі

•    Для чытання і вывучэння

Максім Багдановіч. «Санет» («Замёрзла ноччу шпаркая крыніца...») (*.epub).

Анатоль Грачанікаў. «Свяці, кахання чыстая краса...» (*.epub).

Максім Багдановіч. «Трыялет» («Калісь глядзеў на сонца я...») (*.epub).

Для чытання і абмеркавання

У. Шэкспір. «Санет» (*.epub);

Д. Бічэль. «Трыялет» (*.epub);

III. ЭПІЧНЫЯ ЖАНРЫ

Для чытання і вывучэння

Якуб Колас. «Хмарка» (*.epub).

Уладзімір Караткевіч. «Паром на бурнай рацэ» (*.epub).

Генрых Далідовіч. «Губаты» (*.djvu).

Васіль Быкаў. «Жураўліны крык» (*.epub).

Для чытання і абмеркавання

В. Быкаў. «Страта» (*.epub);

X. К. Андэрсен. «Салавей» (*.epub).

IV. ЛІРАЭПІЧНЫЯ ЖАНРЫ

Для чытання і вывучэння

Янка Купала. «Магіла льва» (*.epub).

Аркадзь Куляшоў. «Маці»(*.epub).

Кандрат Крапіва. «Ганарысты Парсюк» (*.epub).

■   Для чытання і абмеркавання

Я. Сіпакоў. «Кантрабанда» (*.epub);

А. Вярцінскі. «Мы, мёд і пчала» (*.epub);

У. Корбан. «Музыкальная камедыя» (*.epub);

А. Куляшоў. «Балада аб чатырох заложніках» (*.epub);

Ф. Шылер. «Кубак»  (*.epub);

М. Скрыпка (байка на выбар) (*.epub)  (*.pdf).

V. ДРАМАТЫЧНЫЯ ЖАНРЫ

Для чытання і вывучэння

Янка Купала. «Паўлінка» (*.epub).

■   Для чытання і абмеркавання

А. Вярцінскі.  "Гефест — друг Праметэя" (*.epub)

                     "Варыяцыі на тэму «Гефест — друг Праметэя" (*.epub)

В. Вольскі. «Несцерка» (*.epub);

Г. Марчук. «Новыя прыгоды Несцеркі» (*.epub);

Прыкладны спіс твораў для пазакпаснага чытання

В. Адамчыік. «Дзікі голуб» (*.djvu).

А. Бадак. «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца» (*.epub).

Р. Баравікова. «Лён-Лянок, альбо Кампакт-дыск ад Зялёнага Дрэйка» (*.pdf).

A.   Бутэвіч. Зб. «Расстайны пах асоту» (*.epub).

B.   Быкаў. «На ўсходзе сонца» (*.epub),

B.   Быкаў. «Дажыць да світання» (*.epub).

П. Васючэнка. «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі»(*.pdf, *.epub).

C.  Дзяргай. «Чатыры стыхіі» (*.djvu)

Р. Джаваньёлі. «Спартак»  (*.epub) - на русском языке.

Ч. Дзікенс. «Прыгоды Олівера Твіста» (*.epub)  - на русском языке.

А. Дзюма. «Тры мушкецёры»  (*.epub) - на русском языке.

A.   Дудараў. «Святая птушка» (*.djvu).

B.   Іпатава. «За морам Хвалынскім».(*.djvu, *.epub)

C.  Кавалёў. «Драўляны Рыцар».(*.djvu)

В. Казько. «Суд у Слабадзе».(*.djvu)

A.   Камароўскі. Зб. «Пенальці».(*.djvu)

К. Камейша. «Кубак блакіту» (*.pdf, *.epub).

B.   Карамазаў. «Прыліпала» (*.pdf, *.epub).

У. Караткевіч. «Лісце каштанаў».(*.epub)

У. Краўчанка. «Таямніца адной выспы» (*.pdf) - на русском языке.

А. Масарэнка. «На бабровых тонях» (*.epub).

П. Місько. «Грот Афаліны» (частка1,2, частка 3) (*.epub).

М. Мятліцкі. «Чаканне сонца».(*.djvu)

М. Стральцоў. «Адзін лапаць, адзін чунь».(*.djvu)

Р. Стывенсан. «Чорная страла».(*.epub)

М. Федзюковіч. Зб. «Красадзён». (*.djvu)

I. Чыгрынаў. «Бульба».(*.epub)

У. Шыцік. «Парсекі за кармой» (*.epub).

Я. Янішчыц. «Зорная паэма»(*.epub).


«Ад роднае зямлі. Зборнік твораў для пазакласнага чытання». ШБ (уклад. П. Лявонава, I. Слесарава) (*.pdf).

ЗМЕСТ

Наш малады чытач!

Шукаю чытача

АНАТОЛЬ КЛЫШКА "Франдыск Скарына, альбо як да нас прыйшла кніга"

АЛЕСЬ МАЗУР "Песні няхітрай маёй аснова"

ВАСІЛЬ ВІТКА "Слова"

АНАТОЛЬ ВЯРЦІНСКІ "Гефест — друг Праметэя"

УЛАДЗІМІР ЖЫЛКА  "Праметэй"

КАНДРАТ КРАПІВА "Мандат"

УЛАДЗІМІР АРЛОЎ "Старыя звычаі"

                   "Старонкі правінцыйнага рамана"

ВІНЦЭНТ (ВІКЕНЦІЙ) ДУНІН-МАРЦІНКЕВІЧ "Вечарніцы"

ТАРАС ШАЎЧЭНКА "Запавет"

ЯН ЧАЧОТ "Свіцязь"

ТАМАШ ЗАН "Свіцязь-возера"

АДАМ МІЦКЕВІЧ "Да Нёмана"

               "Да Лауры"

               "Свіцязь"

БАЛЯСЛАЎ ПРУС "Міхалка"

ІАГАН ФРЫДРЫХ ШЫЛЕР "Рукавічка"

ДЖОРДЖ ГОРДАН БАЙРАН "Мне сёння трыццаць шэсць гадоў"

МАКСІМ БАГДАНОВІЧ "Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы"

                          "Маладыя гады"

                          "У вёсцы" (з цыкла «Мадонны»)

                          "Забыты шлях"

УЛАДЗІМІР ЖЫЛКА "Максім Багдановіч"

                     "Душа мая тужлівая"

                     "Мы любім даўнія паданні."

                     "Пралескі"

                      "Гекзаметры"

АЛЕСЬ ГАРУН "Людзям"

          "Муляру"

          "Ты, мой брат, каго зваць Беларусам"

УЛАДЗІМІР ДУБОЎКА "О Беларусь, мая шыпшына"

                         "Летуценнем пройдзем мы над краем"

КУЗЬМА ЧОРНЫ "Заўтрашні дзень"

КАСТУСЬ ЦВІРКА "Вас разумею, хлопцы"

АНАТОЛЬ ВЯРЦІНСКІ "3 жалем гляджу на дзіця"

МІКОЛА КАПЫЛОВІЧ "Травяны вецер (навелы)"

ТАМАРА БАРАДЗЁНАК "Сенакос"

СВЯТЛАНА ВАРАПАЕВА "Стаміўся хадзіць па зямлі"

УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ "Багдановічу"

                              "Нельга забыць" (скарочана), "Нельга забыць"

ГЕНАДЗЬ БУРАЎКІН "Лісток з альбома з XIX стагоддзя"

ЯЎГЕНІЯ ЯНІШЧЫЦ  "Арліны храм. Узмежак беразовы"

                     "... I самы позні час"

ЯРАСЛАЎ ПАРХУТА "Бомжык"

                     "Камароўка"

                     "У мінулае зямлі нашай"

                     "Бусько"

                     "Ажынавы дзень"

                     "Дразды"

                     "Тройчы забіты"

ВАСІЛЬ ЖУКОВІЧ "Небяспечная зона"

МІКОЛА МЯТЛІЦКІ "Лясны калодзеж"

ЛЕАНІД ГАЛУБОВІЧ "Зноў заявіліся гракі"

ПОЛЬ ВЕРЛЕН "Плача зранку сэрца"

          "Раяль цалуе тонкая рука"

ЛЕАНІД ДРАНЬКО-МАЙСЮК "У слоік чысты"

"Я чуў салоўку зблізку"

"Ты мне што-небудзь раскажы"

"Увесну грады капаць"

ДАНУТА БІЧЭЛЬ-ЗАГНЕТАВА "Лёгкія сняжынкі у цішы"

ПАЎЛЮК ТРУС "Падаюць сняжынкі"

АНАТОЛЬ ГРАЧАНІКАЎ "Навагоднія пажаданні"

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.