Новости проекта
Подписывайтесь на нас ВКонтакте!
Как восстановить доступ к сайту?
УЧ.IT.ЕЛЬ | Образовательный веб-квест

9 класс

Дата: 14 декабря 2014 в 18:14, Обновлено 9 августа в 16:47

МІФАЛОГІЯ—ФАЛЬКЛОР—ЛІТАРАТУРА

«Дамавікова ўдзячнасць» (*.epub).

Для самастойнага чытання

Беларускі фальклор: хрэстаматыя. — 3-е выд. — Мінск, 1998 (творы на выбар настаўніка).

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА I АНТЫЧНАСЦЬ

Гамер «Іліяда» (урыўкі) ( *.epub), на русском языке (*.epub)

         «Адысея» на русском языке (*.epub),

Эсхіл «Прыкуты Праметэй» (*.djvu),

Вергілій «Энеіда» (урыўкі) (*.epub), на русском языке (*.epub)

«Энеіда навыварат» (скарочана) ( *.epub)

«Тарас на Парнасе» (скарочана) ( *.epub)

Уладзімір Жылка «Пентаметры» (*.epub);

Якуб Колас. «Новая зямля» (*.epub)

Для самастойнага чытання

Міфы Старажытнай Грэцыі (*.epub);

ЛІТАРАТУРА ЭПОХІ СЯРЭДНЯВЕЧЧА

 Біблія (*.epub)

«Жыціе Еўфрасінні Полацкай» (*.epub)

«Аповесць мінулых гадоў»  (урывак пра Усяслава Полацкага) (*.epub).

«Слова пра паход Ігаравы» (скарочана *.epub)

Л. Дайнека. «След ваўкалака» (*.epub).

«Летапіс вялікіх князёў літоўскіх» (*.epub),

«Беларуска-літоўскі летапіс 1430—1446 гг.» (урывак «Пахвала Вітаўту» (*.epub)).

Для самастойнага чытання

«Трыстан і Ізольда» (*.epub),

«Хроніка Быхаўца» (урыўкі); (*.epub)

Амар Хаям. творы (*.djvu);

У. Арлоу. «Каля Дзікага Поля» (*.epub).

Прайсці тэст "Літаратура Сярэднявечча"

ЛІТАРАТУРА ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ

Францыск Скарына. Прадмова да ўсёй Бібліі (*.epub),

                                  прадмовы да кніг «Псалтыр» (*.epub),

                                                                 «Іоў» (*.epub),

                                                                «Юдзіф» (*.epuдунінb)

Сымон Будны. Прадмова да «Катэхізіса»(*.epub).

Васіль Цяпінскі. Прадмова да «Евангелля» (*.epub)

Мікола Гусоўскі. Паэма «Песня пра зубра» (*.epub,), паэма ў перакладзе на сучасную беларускую мову Я. Семяжона. ( *.djvu)

Для самастойнага чытання

Я. Вісліцкі. «Пруская вайна»  (*.epub)

Ф. Петрарка. Санеты (на русском языке);

Л. Сапега. Прадмова да «Статута ВКЛ 1588» (*.epub) (старорусском языке (*.epub);

У. Караткевіч. «Подзвіг Скарыны» (*.epub);

А. Пісьмянкоў. «Дума Вітаўта» (*.epub).

Прайсці тэст "ЛІТАРАТУРА ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ"

Прайсці тэст "ЛІТАРАТУРА СТАРАЖЫТНАЙ РУСІ"

БАРОКА. КЛАСІЦЫЗМ. АСВЕТНІЦТВА

«Прамова Мялешкі» (*.epub),

«Ліст да Абуховіча» (*.epub)

Для самастойнага чытання

М. Сматрыцкі. «Трэнас» (*.epub)

Сімяон Полацкі. «Пралог да прападобнай маці Ефрасінні».(*.epub)


 

АД СТАРАЖЫТНАЙ ДА НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Паэма «Энеіда навыварат» (*.epub)

Для самастойнага чытання

I. Катлярэўскі. «Энеіда» (пераклад А. Куляшова) (*.epub);

К. Марашэўскі. «Камедыя» (урыўкі).(*.epub)

РАМАНТЫЗМ ЯК ВЯДУЧЫ ЛІТАРАТУРНЫ НАПРАМАК

Адам Міцкевіч. Паэма «Гражына» (*.epub)

Для самастойнага чытання

Я. Чачот. Вершы «Пакуль сонца ўзыйдзе...»(*.epub),

                            «Да мілых мужычкоў»(*.epub),

                            «На прыезд Адама Міцкевіча»(*.epub);

А. Міцкевіч. «Пан Тадэвуш» (урыўкі *.epub). (*.pdf)

Ян Баршчэўскі. Зборнік «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» (*.epub, *.pdf))

ПА ШЛЯХУ СІНТЭЗУ: СЕНТЫМЕНТАЛІЗМ, РАМАНТЫЗМ, РЭАЛІЗМ

Канстанцін Вераніцын. Паэма «Тарас на Парнасе» (*.epub).

Для самастойнага чытання

Уладзіслаў Сыракомля. «Добрыя весці»(*.epub),

                                        «Не я пяю — народ Божы...»(*.epub),

                                       «Паштальён»(*.epub).

Тарас Шаўчэнка. Вершы: «Думка» («Цяжка- цяжка жыць на свеце...») (*.epub),

                                           «Садок вішнёвы каля хаты...»(*.epub);

                             паэма «Цары» (*.epub)

Для самастойнага чытання

Т. Шаўчэнка. «Не грэе сонца на чужыне...»(*.epub).

Вінцэнт Дунін - Марцінкевіч. Камедыя «Пінская шляхта» (*.epub)

Для самастойнага чытання

В. Дунін-Марцінкевіч. «Ідылія» (*.djvu)

                                      «Гапон»(*.djvu).

РЭАЛІЗМ ЯК ЛІТАРАТУРНЫ НАПРАМАК. ЗАХАВАННЕ ТЭНДЭНЦЫЙ РАМАНТЫЗМУ

«Вось які цяпер люд стаў» (*.epub),

«Гутарка Данілы са Сцяпанам» (*.epub),

Ф. Багушэвіч «Хцівец і скарб на святога Яна» (*.epub),

                      «Быў у чысцы» (*.epub)

Я. Лучына «Паляўнічыя акварэлькі з Палесся»(*.epub).

Кастусь Каліноўскі. Газета «Мужыцкая праўда», № 2 (*.epub);

                                 «Пісьмо з-пад шыбеніцы»(*.epub);

                                  верш «Марыська чарнаброва, галубка мая» (*.epub)

Для самастойнага чытання

Р. Семашкевіч. «Апошняя ноч Каліноўскага»; (*.epub)

У. Караткевіч. «Гэта было 10 сакавіка 1864 года» (*.epub).

Францішак Багушэвіч. Прадмовы да зборнікаў «Дудка беларуская» (*.epub)

                                                                               «Смык беларускі» (*.epub);

                                     вершы: «Мая дудка» (*.epub),

                                                «Ахвяра»(*.epub),

                                                «Хмаркі» (*.epub);

                                   паэма «Кепска будзе!» (*.epub)

Для самастойнага чытання

Ф. Багушэвіч. «Бог не роўна дзеле» (*.epub),

                      «Мая хата»(*.epub),

                      «Калыханка»(*.epub);

А. Гурыновіч. «Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею...»(*.epub);

Э. Ажэшка. «Зімовым вечарам» (*.epub)

                   «Хам» (*.epub).

Янка Лучына. Верш «Роднай старонцы» (*.epub);

                      паэма «Паляўнічыя акварэлькі з Палесся» (*.epub)

Для самастойнага чытання

Янка Лучына. «Старасць не радасць» (*.djvu),

                     «З крывавых дзён» (*.djvu)

Прайсці тэст "ЛІТАРАТУРА ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX СТ."

Прайсці тэст "ЛІТАРАТУРА ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XIX СТ."

ШЛЯХІ РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў ПАЧАТКУ ХХ СТАГОДДЗЯ

Сусветная і беларуская літаратура ў пачатку ХХ стагоддзя


 

Цётка. Вершы: «Мае думкі» (*.epub),

                         «Суседзям у няволі» (*.epub),

                         «Вера беларуса»(*.epub),

                         «Мора» (*.epub)

                         «Хрэст на свабоду» (*.epub)

         Зборнікі паэзіі «Скрыпка беларуская» і «Хрэст на свабоду»

Ядвігін Ш. Апавяданне «Дуб-дзядуля» (*.epub).

Для самастойнага чытання

Ядвігін Ш. «Бярозка» (*.epub).

Янка Купала. «Мая малітва» («Я буду маліцца і сэрцам, і думамі...») (*.epub)

                       «Роднае слова» (*.epub),

                       «Явар і каліна»(*.epub),

                       «У вырай!» («Гэй, вольныя птахі, саколія дзеці!..») (*.epub)

                       «На сход!» (*.epub),

                       «Паязджане» (*.epub);

                       «Бандароўна» (*.epub);

                       «Раскіданае гняздо»(*.epub)

Для самастойнага чытання

Янка Купала. «Мая вера» (*.epub),

                       «Не шукай» (*.epub),

                       «Буралом» (*.epub),

                       «І прыйдзе» (*.epub),

                       «А зязюлька кукавала» (*.epub),

                       «Прарок»(*.epub)

                       «Пакінем спадчыну...» (урывак з паэмы «Безназоўнае» (*.epub)).

Якуб Колас. Вершы «Не бядуй!» (*.epub),

                               «Беларусам» (*.epub),

                               «Родныя вобразы» (*.epub),

                                «Першы гром» (*.epub);

                  паэма «Новая зямля» (*.epub)

                  трылогія «На ростанях»(*.epub), том 1 (*.pdf), том 2 (*.pdf)

Для самастойнага чытання

Якуб Колас. Паэма «Сымон-музыка» (*.epub)

Максім Багдановіч. «Песняру» (*.epub),

                                  «Мяжы» (*.epub),

                                  «Санет»  («Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі...») (*.epub),

                                  «Летапісец» (*.epub),

                                  «Плакала лета, зямлю пакідаючы...» (*.epub),

                                  «Маладыя гады» (*.epub),

                                  «Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы...» (*.epub),

                                  «Жывеш не вечна, чалавек...» (*.epub),

                                  «Страцім-лебедзь» (*.epub)

Для самастойнага чытання

М. Багдановіч. «Апокрыф» (*.epub);

Максім Танк. «Над магілай Багдановіча» (*.epub);

У. Караткевіч. «Багдановічу» (*.epub);

П. Верлен «Шарая гадзіна» (*.epub),

                  «У месяцавым ззянні» (*.epub),


 

Алесь Гарун. «Ты, мой брат, каго зваць Беларусам...» (*.epub),

                       «Ідуць гады» (*.epub)

                      Зборнік вершаў «Матчын дар» (*.epub).

Для самастойнага чытання

Алесь Гарун. «Паэту» (*.epub),

                      «Жыццё» (*.epub),

                      «У прыпар» (*.epub),

                      «Мяцеліца» (*.epub),

                      «Малітва»  (*.epub)

Прайсці тэст "ЛІТАРАТУРА ПАЧАТКУ XX СТ."

Рэкамендацыйны спіс твораў для пазакласнага чытання

«Дрэва вечнасці: кніга для пазакласнага чытання» (уклад. В. Кушнярэвіч).

А. Абуховіч. Вершы.

У. Арлоў. «Дзень, калі ўпала страла» (*.epub).

М. Арочка. «Судны дзень Скарыны» (*.djvu).

Д. Бічэль. Вершы са зб. «А на Палессі»: «Замест запавету» (*.epub),

                                                             «На пляцы пятлі» (*.epub),

                                                             «Еўфрасіння Полацкая» (*.epub),

                                                             «Словам Скарыны» (*.epub),

                                                             «Вершатворца Сімяон Полацкі» (*.epub),

                                                             «Літанне» (*.epub).

Т. Бондар. «Рагнеда» (*.djvu).

A.   Бутэвіч. «Каралева не здраджвала каралю» (*.pdf).

П. Верлен. «У месяцавым ззянні...» (*.epub) (пераклад А. Лойкі).

B.   Іпатава. «Прадслава» (*.pdf).

C.  Кавалёў. «Трышчан ды Іжота» (*.djvu),

                   «Звар'яцелы Альберт» (*.djvu).

Карусь Каганец. «Модны шляхцюк» (*.djvu).

У. Караткевіч. «Дрэва вечнасці» (*.epub),

                       «Лятучы Галандзец» (*.epub),

                      «Скрыпка дрыгвы» (*.epub).

М. Кацюбінскі. «Цені забытых продкаў» (*.epub, *.pdf).

В. Коўтун. «Крыж міласэрнасці» (*.djvu),

                 «Пакліканыя» (*.djvu).

Ю. Крашэўскі. «Хата за вёскай» (*.djvu).

А. Куляшоў. «Хамуціус» (*.djvu).

Г. Лангфела. «Спеў аб Гаяваце» (*.epub).

А. Лойка. «Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае» (*.pdf),

              «Як агонь, як вада» (*.djvu).

М. Лужанін. «Колас расказвае пра сябе» (*.djvu).

«Мае браты, мае суседзі» (*.djvu) (уклад. Т. Кабржыцкая, В. Рагойша).

А. Мальдзіс. «Восень пасярод вясны» (*.epub),

                   «Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.» (*.djvu).

А. Наварыч. «Літоўскі воўк» (*.epub).

A.   Наўроцкі. «Валун» (*.pdf).

Л. Рублеўская. Зб. «Пярсцёнак апошняга імператара» (*.pdf),

Ш. Руставелі. «Віцязь у тыгравай шкуры» (*.epub).

К. Тарасаў. «Памяць пра легенды» (*.pdf),

                  «Тры жыцці княгіні Рагнеды» (*.epub).

Я. Чачот. «Наваградскі замак» (*.djvu).

Т. Шаўчэнка. Вершы. Паэмы.(*.djvu)

Ш. дэ Кастэр. «Легенда пра Ціля Уленшпігеля» (*.djvu).

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.